Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1439  от  18.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване за  УПИ I- 7830,8518  в кв.3121 по плана на гр.Велинград / имот по КК с ид. 10450.501.2348/  , като се предвижда запазване на съществуващата сграда  в имота и ново строителство – надстройка и пристройка , като се спазват нормативните отстояния и съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение.

               Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2, височина на стрехата – до 7 м, до два етажа.

Коментарите са изключени!