Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1463 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация  ,както следва :

           -уличната регулация се променя, като се оцифрява част от края на регулацията по обезсиления план от 1990г. и 1991г. и част от ПИ 10450.3.269 по КК на град Велинград се присъединяват към новообразувания УПИ XIII-3234,3235,3236.

-дворищната регулация се изменя, като за сметка на част от ПИ 10450.3.269 и УПИ XIII-1742,8246 се образуват един нов парцел с площ и отреждане съответно:

УПИ XIII-3234,3235,3236 е с площ 897 кв.м.

       Площ на придаваема общинска част / проектен ПИ 10450.501.3234/ към УПИ XIII-3234,3235,3236 – 75 кв.м.

       Площ на придаваема общинска част / проектен ПИ 10450.501.3236/ към УПИ XIII-3234,3235,3236 – 351 кв.м.

      Площ на проектен ПИ 10450.501.3235 – 470 кв.м.

      Промяната в уличните регулационни линии е отразена с кафяв цвят в идейното предложение.

Коментарите са изключени!