Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1466 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – ЧИПРЗ,както следва :

         С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя по следния начин: УПИ XXXVIII124 и УПИ XXXIX124  в кв.13 по плана на с.Юндола се обединяват в един нов УПИ XXXIX124, а също така източната дворищно-регулационна линия на УПИ XXXIX124 с УПИ II115 се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 124 и ПИ 115. Така новите парцели са с площ и отреждане:

УПИ XXXIX124 – 715кв. м. (след промените)

УПИ II115 – 1041 кв. м. (след промените)

Устройствената зона в която ще попаднат е „За жилищно строителство”.

В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в новообразуваният УПИ XXXIX124 в кв.13 до три етажа, свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от съседните имоти и улицата.

Коментарите са изключени!