Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1464 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв. 4023 по плана на гр.Велинград, както следва :

         1.Дворищната регулация се променя- за сметка на част от УПИ VII3201 в югоизточната му част, , в кв. № 4023 Велинград,  се образува нов УПИ XXXIX с отреждане „за Трафопост” (нов проектен идентификатор 10450.501.3269 от СГКК гр. Пазарджик). Освен това се заличават и думите „и Трафопост” от отреждането на УПИ VII3201 и едновременно с това УПИ VII се отрежда за ПИ 3270 (нов проектен идентификатор от СГКК, гр. Пазарджик). Така след направените промени имотите са с площ и отреждане, както следва:

    Нов УПИ VII3270 – „ЗА КОМПЛЕКСНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ” с площ  9 305 м? (проектен  ПИ 10450.501.3270)

    Нов УПИ XXXIX3269  – за Трафопост” с площ 112 м? (проектен  ПИ 10450.501.3269)

    Промяната в отреждането е отразена със зелен цвят в идейното предложение.

    Устройствената зона, в която попадат е „жилищна със средна плътност и височина на застрояването”.

    2.С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XXXIX3269 – за Трафопост” с размери 3м/3м, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имотии през улиците, а застроителното петно в УПИ VII3270 не се променя. Параметрите на застрояването са за УПИ XXXIX3269 – “за Трафопост”: етажност – до 1 етажа, а Кинт = 1,2 и плътност на застрояване 60%.  в п.и. 10450.501.3201 по КК на гр. Велинград.

Коментарите са изключени!