Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1467 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и  застрояване за УПИ I – 814,8055   в кв.2842   по плана на гр.Велинград , като се дава ново    отреждане  на същия – за имот 3265 /нов проектен идентификатор от СГКК-Пазарджик/  съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение.

            С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно  в новообразувания УПИ I- 3265, свободно застрояване и  съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение.

            Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2, височина на стрехата – до  10м , до три етажа.

Коментарите са изключени!