Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1465 от 24.09.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – Схема на трасе за присъединяване на водопровод за минерална вода от т. А-общински водопровод “Власа” до т. В -ЦДГ “Радост” в п.и. 10450.501.2061 по КК на гр. Велинград.

            Целта на разработката е да се определи трасе на нов водопровод за минерална вода от т. А – общински водопровод „Власа” ф 100 АЦ км 0.576, като присъединяването ще се осъществи на ъгъла на ул. „Йорданка Чанкова” и бул. „Съединение”, до т. В – сградата на ЦДГ „Радост” в ПИ 10450.501.2061 по КК на гр. Велинград. Общата дължина на новият водопровод ще бъде 62 л.м.

Коментарите са изключени!