Извънредно заседание, което ще се проведе на 05.10.2020 г. /Понеделник/ от 16:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  05.10.2020 г. /Понеделник/ от 16:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на Решение № 196 от 19.09.2019 г. за Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” АДБФП № РД-02-37-34/28.03.2018 г. и номер от ИСУН BG16RFOP001-1.037-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. .Докл.:Ат.Вецов

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                    /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!