Извънредно заседание, което ще се проведе на 26.10.2020 г. /Понеделник/ от 15:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  26.10.2020 г. /Понеделник/ от 15:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

    1. Разглеждане на Решение №285/24.09.2020г., относно даване съгласие за вътрешно преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект – сладкарница в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати, в кв.35 по регулационния план на гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. Докл.: Пл.Хаджиев

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                    /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!