РЕШЕНИЕ № 324/12.11.2020г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за минерална вода  от т.А – сондаж № 4 “Власа” в у.п.и. № I-”За охр. зона на мин. вода”, кв. № 229 /п.и. 10450.501.2479/ до до т.Б в у.п.и. № XI-8839, кв. № 117 /п.и. 10450.502.2565/, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ 124б, ал.1 и чл.128 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1.Разрешава изработване на ПУП – схема за трасе на нов водопровод за минерална вода  от т.А – сондаж № 4 “Власа” в у.п.и. № I-”За охр. зона на мин. вода”, кв. № 229 /п.и. 10450.501.2479/ до до т.Б в у.п.и. № XI-8839, кв. № 117 /п.и. 10450.502.2565/, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград.

Трасето на новия водопровод за минерална вода започва от т.А – сондаж № 4 “Власа” в у.п.и. № I-”За охр. зона на мин. вода”, кв. № 229 /п.и. 10450.501.2479/, преминаващ през п.и. 10450.501.3132, 10450.501.3080, 10450.501.3064, 10450.501.2957, 10450.501.3135, 10450.501.3150, 10450.501.3102, 10450.502.3173 /улици/ и п.и. 10450.501.2956, 10450.502.3405 /реки/, до т.Б в у.п.и. № XI-8839, кв. № 117 /п.и. 10450.502.2565/, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград, където ще се постави водомерна шахта. Общата дължина на новия водопровод за минерална вода ще бъде 1624 м.

            2.Дава съгласие за преминаване на водопровода по посочените по-горе улици.

3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            4.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            5.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            6.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

             7.Настоящето решение ще породи своите правни последици след влизане в сила на Разрешително за водовземане от минерална вода№0048/19.10.2020 год.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №32 от дневния ред, по вх.№703/22.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!