РЕШЕНИЕ № 326/12.11.2020г.

Относно: одобряване на проект за парцеларен план  на трасе за външно електрозахранване на ПИ 10450.9.158 от ТП “Шулев” в ПИ 10450.502.2613 от КККР на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.128 и 129, ал.1 от ЗУТ; чл.131 от ЗУТ  и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 и 73 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Одобрява парцеларен план  на трасе за външно електрозахранване на ПИ 10450.9.158 от ТП “Шулев” в ПИ 10450.502.2613 от КККР на гр.Велинград,общ. Велинград,обл.Пазарджик.

Проектираният електропровод започва от ТП, намиращ се в ПИ 10450. 502.2613, преминава през п.и.10450.502.3172, пресича път 10450. 502.3178, пресича п.и. 10450. 502.3179 и достига до границата на регулацията на Велинград. Дължината на участъка в регулация е53,70 м. От там трасето преминава в участък извън регулация /с дължина 127 м/, за който е представен чертеж- парцеларен план, преминава през местен път10450.6.29 и 10450. 9.6 до стандартизирано електромерно табло на границата на ПИ 10450.9.158

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №34 от дневния ред, по вх.№705/22.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!