РЕШЕНИЕ № 327/12.11.2020г.

Относно: Разрешение за изработване на   Транспортно- комуникационна схема  /ПУП-Парцеларен план/ – за транспортен достъп извън границите на урбанизираните територии, засягаща местностите „Джестов въбел”,”Голяма Мътница” и „Стража”, в землище Велинград

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV,  във връзка чл.21 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 и чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОЗЗ  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

       1.Разрешава изработване на – Транспортно- комуникационна схема  /ПУП-Парцеларен план/ – за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, във връзка с изграждането “ Обслужващ път- транспортен достъп в местностите „Джестов въбел”, „Голяма мътница” и „Стража”, землище Велинград , с начало II –ри клас път от Републиканска  мрежа- Велинград – Пазарджик до  ново образуващи се УПИ LXXIV-74 “За хотел, басейн, търговия и услуги“, с площ от 5861 кв.м.(образуван от ПИ с идентификатори :10450.69.2,  10450.69.3, 10450.69.4, 10450.69.5 , част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) , местност “Джестов въбел ” по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик

и  УПИ LXXV-75 “За жилищно строителство, търговия и услуги“, с площ от 7203 кв.м.(образуван от ПИ с идентификатори :10450.69.8,  10450.69.7, част от 10450.69.6 и част от 10450.69.11) , местност “Джестов въбел ” по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, с възложител и собственик на горе цитираните имоти : Георги Николаев Кавлаков, за които се води процедура по промяна предназначение на земеделската земя.

            Дължината на проектното трасе е246 л.м.

         1.1.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

         1.2.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

         1.3.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.

         1.4.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

        2. Дава съгласие в проектното трасе “за път “ /ПОС/- да влязат земите –общинска собственост ,съгласно представеният регистър на засегнатите имоти, а именно:

2.1.ПИ 10450.66.109-земеделска территория-за селскостопански ,горски,ведомствен път- местност “ Голяма мътница ”- обща площ 0.558 дка- засегната площ 0.671 дка- – ПОС

2.2.ПИ 10450.66.110-земеделска территория-  друг вид земеделска земя- местност “ Голяма мътница ”- обща площ 0.558 дка- засегната площ 0.186 дка- ЧОС

2.3.ПИ 10450.68.27- земеделска земя -за селскостопански ,горски,ведомствен път – местност “Стража”- обща площ 4.320 дка- засегната площ 0.144 дка- ПОС

2.4.ПИ 10450.68.63- земеделска территория-  друг вид земеделска земя- местност“Стража”- обща площ 2.353 дка- засегната площ 0.441 дка- ЧОС

2.5.ПИ 10450.68.84- земеделска территория IX кат.-  пасище- местност“Стража”- обща площ 0.260 дка- засегната площ 0.034 дка- ПОС

2.6.ПИ 10450.69.10 – земеделска земя -за селскостопански ,горски,ведомствен път – местност “Джестов въбел   - обща площ 0.756 дка- засегната площ 0.730 дка

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №35 от дневния ред, по вх.№706/22.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!