РЕШЕНИЕ № 330/12.11.2020г.

Относно: Одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива,  който съдържа: ПУП – Парцеларен план на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV и инвестиционен проект по КККР на с. Юндола, общ. Велинград.

На основание чл. 21, ал.(1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.(1), т. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ, чл.150, ал.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

             Одобрява  комплексен проект за инвестиционна инициатива,  който съдържа: ПУП Парцеларен план на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV и инвестиционен проект.

С проекта за ПУП – Парцеларен план на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV да се определи трасе, което започва от електромерно табло на метален стълб №3-10, изв. НН А, трафопост „Пътно”, извод СрН „Пашово”, подстанция „Велинград” в близост до о.т.66б-97 – улица по регулационния план на село Юндола, съгласно договор за присъединяване 4389894/18.12.2019г. от „Електроразпределение Юг”ЕАД, до Стационарна контролна единица №1096 на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. /ТОЛ/ и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. /електронна винетка/ с 8 подобекта, съгласно Разрешение за строеж на МРРБ №РС-63 от 02.07.2019г.

           Трасето на кабелната линия е изцяло разположено в ПИ 86115.7.29 по КККР на с. Юндола и е с приблизителна дължина 50м.

Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №38 от дневния ред, по вх.№735/30.10.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!