РЕШЕНИЕ № 331/12.11.2020г.

Относно: Схема по чл. 56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – сгъваема тента

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно, и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в Община Велинград, чл.30 ал.1 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  на Община Велинград, заявление с вх. № 26-00/1219 от 12.08.2020 г., Решение № XXXV, Протокол № 6 от 15.10.2020 г. на ЕСУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Разрешава поставяне на временен преместваем обект – сгъваема тента– метална  конструкция с PVC покрив за срок от пет години върху петно с площ от 20 / двадесет/ кв. м., одобрено от ЕСУТ на Община Велинград с Решение № XXXV, Протокол № 6 от 15.10.2020 година, пред собствен търговски обект– работилница за ремонт на гуми – самостоятелен обект в сграда, находящ се в УПИ XVIII – 4941, кв. 59 по плана на гр. Велинград – на бул. „Съединение№ 52,  идентификатор по КККР на гр. Велинград – 10450.503.136.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №40 от дневния ред, по вх.№741/05.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!