РЕШЕНИЕ № 332/12.11.2020г.

Относно: Сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност през 2015 год., 2016 год., 2017 год. и 2018 год., установени по реда на §1, ал. 4 от ПЗР на ЗБНЗОК 2020 год., между „МБАЛ Велинград” ЕООД  и НЗОК.

На основание чл.11, ал.15, т.22 от НРУТДУПСОТД, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК, след проведеното  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 В качеството си на едноличен собственик на капитала:

1. ДАВА съгласие за сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност през 2015 год. и 2016 год., установени по реда на §1, ал. 4 от ПЗР на ЗБНЗОК 2020 год., между „МБАЛ Велинград” ЕООД  и НЗОК;

2. ДАВА съгласие за сключване на споразумение, относно заплащането на отчетена, но незаплатена дейност през 2017 год.q 2018 год. и 2019 год., установени по реда на §1, ал. 4 от ПЗР на ЗБНЗОК 2020 год., между „МБАЛ Велинград” ЕООД  и НЗОК;

3. ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда;

4. Упълномощава Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да извършва необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.11.2020г., Протокол №15, точка №41 от дневния ред, по вх.№755/11.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!