Виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на 16.12.2020г. (Сряда) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1, чл.28а от ЗМСМА и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, свиквам общинските съветници на  виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на  16.12.2020г. (Сряда) / от  09:30 ч. , със следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2021г. Докл.:Пл.Хаджиев
 3. Приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021г. Докл.:Сп.Шулев
 4. Приемане Тарифа на Общински съвет – Велинград за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Община Велинград за ползване и управление за срок от 25 години.Докл.:Ал.Керина
 5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Ал.Керина
 6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград- таксиметров превоз на пътници. Докл.:Радка Гарданска-Пухалева
 7. Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства чрез Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост по Наредба №4/08.07.2019г., издадена от Министъра на младежта и спорта по проект „Сграда на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Физкултурен салон ІІ-ри етап“ с.Биркова. Докл.:инж.Д.Кафеджиева
 8. Даване на съгласие Община Велинград да кандидатства чрез Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост по Наредба №4/08.07.2019г., издадена от Министъра на младежта и спорта по проект „Физкултурен салон към ОУ „В.Левски“ с.Кръстава. Докл.:инж.Д.Кафеджиева
 9. Намаляване числеността на отдел „ХСД” и увеличаване числеността на отдел „ОСЗ”. Докл.:Т.Янков
 10. Отчет по изпълнение на общинския план за младежта за 2020г. Докл.:Т.Кръстева
 11. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2021г. Докл.:Т.Кръстева
 12. Отчет по Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2020г. Докл.:Т.Кръстева
 13. Приемане на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2021г. Докл.:Т.Кръстева
 14. Даване на съгласие за подаване на искане от Община Велинград до  УО на ОПРЧР за сключване на допълнително споразумение по проект „Патронажна грижа в Община Велинград”. Докл.:Н.Видаркинска
 15. Упълномощаване Кмета на Община Велинград за провеждане на процедура по чл.81 от Закона за горите – промяна предназначението на земеделски земи, които са придобили характеристиките на гора, в гора. Докл.:Ал.Бошнаков
 16. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.05.2020г. до 31.10.2020г. и решенията, които към 30.04.2020г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Р.Гарданска-Пухалева
 17. Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Велинград по Процедурата. Докл.:Г.Божанова
 18. Приемане на решение за издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” по Програма за развитие на селските райони сключен между СНЦ „МИГ-Белово,Септември,Велинград” и управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Докл.:Ат.Вецов
 19. Приемане на Спортен календар за 2021г. Докл.:Д.Лилова-Манушова
 20. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на земи от ОПФ в землище Велинград и землищата на територията на Община Велинград за срок до 10г.  и определяне на начална тръжна цена. Докл.:Н.Келчева
 21. Учредяване възмездно право на ползване на срок до 10 години за разполагане на постоянен пчелин върху поземлен имот в м.”Стража”. Докл.:Н.Келчева
 22. Учредяване на възмездно право на прокарване и право на преминаване на нова подземна кабелна линия в м.”Благовото” в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД. Докл.:Г.Христозов
 23. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг на помещение  находящо се на първи етаж на  бивш „Стройком” за срок до 10г. Докл.:И.Ардалиев
 24. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2020г. Докл.:И.Ардалиев
 25. Продажба чрез публично оповестен търг на поземлен имот в кв.19 по плана на с.Грашево и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 26. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници Мехмед Мустафов Алиев Джамбазов в землището на с.Кръстава. Докл.:М.Белухова
 27. Постъпило мотивирано искане от Общинска служба по земеделие-Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници Ахмед Махмудов Керов в землището на с.Драгиново. Докл.:М.Белухова
 28. Даване съгласие за разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ІІІ и ХІV в кв.8 по плана на с.Цветино. Докл.:А.Бошнак
 29. Възобновяване на производството по издаване на Решение №133/30.05.2019г. на ОбС – Велинград, относно ПИ 1340 и ПИ 944, кв.65а по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 30. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1430-общински в кв.69 по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 31. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.86.161 и ПИ 10450.86.173, м.“Бочва“ по КК на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 32. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за минерална вода, започващ от Сондаж №3 „Мизинка“ и достигащ до съществуващ водопровод за минерална вода на възложителя „Александър и синове“ ЕООД. Докл.:инж.Я.Савова
 33. Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода от сондаж №8КГ „Топилата“ от възложителя „Строителна къща Диамант“ ООД. Докл.:Д.Кондева
 34. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.353 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 35. Даване на съгласие за ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.107 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 36. Допълнение на списъка на общинските пътища на територията на Община Велинград чрез включване на нов общински път. Докл.:инж.Д.Кафеджиева
 37. Разрешение за изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.50 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак                                            
 38. По Програмата за работа на ОбС:

38.1.Отчет за извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон на 2020г.

38.2.Финален доклад за изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград 2014-2020г.

38.3. Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска характеристика. – непредставени

38.4. Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета. - непредставен

38.5. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Велинград; Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух. – непредставени

38.6. Подробен Отчет поизпълнение на програмата за управление на Община Велинград за 2020г., включващ общинско имущество  /земи и сгради/  по населени места и приходи от тях. – непредставен

38.7.Приемане на нов ОПР за периода 2021- 2027г. – непредставен

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

14.12.2020г.      /понеделник/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
14.12.2020г.     /понеделник/ 15.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
14.12.2020г. /понеделник/ 16.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
15.12.2020г. /вторник/ 14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
15.12.2020г. /вторник/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
15.12.2020г. /вторник/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                 /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!