РЕШЕНИЕ № 360/16.12.2020г.

Относно: Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1430-общински в кв.69 по плана на с.Драгиново.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

              1.Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост допълване на одобрен кадастрален план с нов имот 1430-общински в кв.69-в границите на УПИ V-663,666 в кв.69 по плана на с.Драгиново.

             2. Дава съгласие в качеството си на орган управляващ общинска собственост, Кмет на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „ОСЗ“, който да присъства на самото място и при съгласие да подпише акта за непълноти/грешки/ относно попълването на в одобрения план на кадастрален план на с.Драгиново с нов имот 1430-общински в кв.69.

             3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №29 от дневния ред, по вх.№781/03.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!