РЕШЕНИЕ № 361/16.12.2020г.

Относно: Разрешение за изработване на – ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.86.161 и ПИ 10450.86.173, местност „Бочва”  по КК на гр. Велинград, общ. Велинград.

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 1.Разрешава изработване на - ПУП за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.86.161 и имот 10450.86.173 от земеделски земи “ниви” – в режим на застрояване – “за жилищно строителство, търговия и услуги”. Ще се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ CLXXXI-181-„За жилищно строителство, търговия и услуги”  с площ от 1111 кв.м. и УПИ CLXXXII-182-„За жилищно строителство, търговия и услуги”  с площ от 760 кв.м. Достъпът до тях ще се осъществява посредством полски път – ПИ 10450.86.162.

Предвидено е „свободно” застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти. Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояване”. Параметри на застрояване са – плътност 60%, Кинт=1.2, минимална озел. площ 40% ,етажност – до 3 етажа /10м/.

2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №30 от дневния ред, по вх.№761/17.11.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!