РЕШЕНИЕ № 362/16.12.2020г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе на нов водопровод за минерална вода, започващ от Сондаж № 3 “МИЗИНКА” и достигащ до съществуващ водопровод за минерална вода на възложителя при о.т.1962 по плана на гр. Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 и чл.128 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

 1.Разрешава изработване на ПУП – схема за трасе на нов водопровод за минерална вода, започващ от Сондаж № 3 “МИЗИНКА” и достигащ до съществуващ водопровод за минерална вода на възложителя при о.т.1962 по плана на гр. Велинград.

Трасето на новия водопровод за минерална вода е проектирано да започне от т.1 (А) – съществуващ Сондаж № 3 “МИЗИНКА”, като веднага след сондажа ще се изгради водомерна и помпена шахта. След това трасето тръгва на изток и излиза в улицата, продължава на юг по ул. Еленка, докато достигне до съществуващ мост, където ще се осъществи връзката със съществуващ водопровод от друг сондаж, който в момента захранва обекта на възложителя – т.4 (Б). Общата дължина на новото трасе ще бъде 45 м.

             2.Дава съгласие за преминаване на водопровода по посочените по-горе улици.

 3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            4.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            5.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            6.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №31 от дневния ред, по вх.№799/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!