РЕШЕНИЕ № 363/16.12.2020г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода  от т.А – сондаж № 8КГ “Топилата” в УПИ № L-”За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация”, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/ до до т.Б в УПИ. № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м. “Голямо блато” /ПИ 10450.149.159/, по КККР на гр. Велинград.

 

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

                1.Разрешава изработване на ПУП – схема за трасе и парцеларен план на нов водопровод за минерална вода  от т.А – сондаж № 8КГ “Топилата” в УПИ № L-”За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация”, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/ до до т.Б в УПИ. № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м. “Голямо блато” /ПИ 10450.149.159/, по КККР на гр. Велинград.

Целта на разработката е да се определи трасе на нов водопровод за минерална вода, което ще  започва от т.А – сондаж № 8КГ “Топилата” в УПИ № L-”За хотел, ресторант, търговия, услуги и рехабилитация”, кв. № 3442 /ПИ. 10450.501.2825/, преминаващ през ПИ 10450.501.2780 /за жилищни нужди/(на тротоара ще се изгради водомерна шахта и резервоар), ПИ 10450.502.3351 /река/ и ПИ 10450.502.3359, 10450.502.3050, 10450.502.3356, 10450.502.3046, 10450.502.3079, 10450.502.3054, 10450.502.3132, 10450.502.3348, 10450.502.3031, 10450.502.3152, 10450.502.3155 /улици/, по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград, и през ПИ 10450.150.110 /полски път/, до т. Б в УПИ № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м. “Голямо блато” /ПИ 10450.149.159/, по КККР на гр. Велинград и по регулационен план гр. Велинград, където ще се изгради водомерна шахта. Дължината на новия подземен водопровод ще бъде 2 202 м – в регулация (от т.А до т.56), и 132 м – извън регулация (от т.56 до т.Б).

Новото трасе е проектирано при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

            2.Дава съгласие за преминаване на водопровода  и разполагане на водомерни шахти и резервоар по посочените по-горе улици и тротоари.

3.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            4.Настоящето Решение да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            5.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            6.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            7.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №32 от дневния ред, по вх.№798/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!