РЕШЕНИЕ № 364/16.12.2020г.

         

Относно: Даване на съгласие  за   ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.353  по плана на гр.Велинград.

 

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и § 8 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.Дава съгласието си за  одобряване на ПУП - частично  изменение на плана за регулация и застрояване, както следва :

            -дворищната регулация се изменя, като за сметка на   УПИ  VI- Детско заведение в кв.353  се образуват два нови УПИ по имотните граници на имоти № №   10450.502.3527 и 10450.502.3528 на основание §8 от ЗУТ – УПИ  X- 3527 и УПИ VI-3528 – За детска градина в същия квартал.

           – с проекта за частично изменение на плана за застрояване  в новообразувания УПИ VI-3528– За детска градина се предвижда ново застроително петно, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците. Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 0,6, височина на стрехата – до  10м, до три етажа.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №33 от дневния ред, по вх.№796/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!