РЕШЕНИЕ № 365/16.12.2020г.

Относно: Даване на съгласие  за   ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.107   по плана на гр.Велинград

 

На основание  чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ,   чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, § 8 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Дава съгласието си за  одобряване на ПУП – частично  изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.107 по плана на гр.Велинград , както следва :

             -с проекта за частично изменение на плана за регулация на УПИ VII в кв.107 се дава отреждане „За общински пазар, паркинг и обществено обслужване“,  УПИ XVI -3798, 3799, 3800, 3801   и  XV- 3797, 3802, 3803, 3804 се заличават и се образува един нов УПИ XV с отреждане „За хотел, търговия и услуги“, като част от общински имот 10450.502.1290 /придаваема част 1 / в размер на 76 кв.м, се придава към новообразувания УПИ XV по взаимно съгласие на собствениците за сметка на частите от ПИ 10450.502.1652,10450.502.745,10450.502.744 в размер на 76 кв.м /придаваема част 2/.

            Дворищно регулационната линия между УПИ XV и  XVIII се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 10450.502.743, за сметка на остатъка от ПИ 10450.502.1290 и целия ПИ 10450.502.1653 се образува един нов УПИ XVII с отреждане  „За общински пазар, паркинг и обществено обслужване“.

            Промените са показани със зелен цвят в скицата-проект.

             -с  проекта за частично изменение на плана за застрояване в новообразуваните УПИ се предвиждат нови застроителни петна – свободно и свързано застрояване. Показан е и съществуващия канализационен колектор пред УПИ XV и XVII съгласно червения цвят в скицата-проект.

            Параметри на застрояване – етажност – до четири етажа , плътност на застрояване –до 70% ,Кинт -1,5 мин.озеленяване – 30 %.Устройствената зона е „Жилищна със средна плътност на застрояване.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №34 от дневния ред, по вх.№800/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!