РЕШЕНИЕ № 366/16.12.2020г.

Относно: Дава съгласие за разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-„КЛУБ БЗНС”, УПИ II-„ПАРК и нов УПИ III-за трафопост в кв.50 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласие за разрешение за изработване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-„КЛУБ БЗНС”, УПИ II-„ПАРК и нов УПИ III-за трафопост в кв.50 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

С проекта за частично изменение на план за регулация се предвиждат следните промени: променят се границите на УПИ І-„КЛУБ БЗНС” в кв.50 така че съществуващите сгради и подпорни стени да попаднат в него, като се спазват минимални отстояния от 3 и 6 м.от сградите, с изключение на източната граница, където границата се поставя по съществуваща подпорна стена, така, че да не се затваря подхода за парка от съществуваща алея. Освен това от запад се предвижда уширение на съществуващата улица, така, че съществуващия паркинг пред сградите да остане в улична регулация за обществено ползване, а УПИ І-Трафопост се заличава, като се образува нов УПИ III- Трафопост по същите граници /за да се поправи дублиран номер на парцела в квартала/.       Така след промените имотите са със следните площи и отреждане:

            Площ на нов УПИ І-„КЛУБ БЗНС”-642 кв.м.

            Площ на УПИ II-„ПАРК” след промените-2485.00 кв.м.

            Площ на УПИ III- Трафопост-22.00 кв.м.

            Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

             Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

             2.Дава съгласие в качеството си на собственик по представените изменения в ПУП по т.1.

             3. Упълномощава на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на гореописаните точки и процедури по ЗУТ и ЗОС.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №35 от дневния ред, по вх.№811/07.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!