РЕШЕНИЕ № 367/16.12.2020г.

 

           Относно:Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК, т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1.  Изменя обект „Възстановяване и реконструкция на улици, обект „Улица „8-ми Март” от бул. „Съединение” до ул. „Братя Маврикови”” , „Улица „3-ти Март”” , „улица „Милуш Папарков”” ,  „улица „Буков дол” на стойност 256 000лв от ЦС от РБ в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г, като намалява сумата за обекта с 2 027 лв. от ЦС от РБ, същия става на стойност 253 973лв. и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.

2. Изменя обект „ремонт на общински път PAZ 1062 – с. Аврамово до с. Кръстава” на стойност 50 000лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г, като намалява стойността му с 4 435лв.и същия става на стойност 45565лв.,  и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.

3. Преразпределя средствата в размер на 6 462 лв., като 2 027лв. от ЦС от РБ и 4 435лв.  от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2020г., както следва:

3.1 – 1 520 лв. от ЦС от РБ за „„Ремонт и подмяна на дограма на ЦДГ „Юри Гагарин” с. Света Петка” на стойност 18 480 лв  от ЦС от РБ в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г, като намалява сумата за обекта с 1 520 лв. от ЦС от РБ, същия става на стойност 20 000лв.;

3.2 – 507 лв. от ЦС от РБ за обект „изграждане на ограда за училище в с. Биркова” – и същия става на обща стойност 60 317, като 28 947лв. от ЦС от РБ и 31 370лв. от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи за 2020г.;

3.3 – 4 435 лв. от продажба на общински земи за обект „Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Драгиново, с. Грашево, с. Пашови, с. Света Петка и с. Кръстава” в програмата за капиталови разходи за 2020г.;

4. Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки, поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснение на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда (чл. 60, ал. 1 от АПК), при невъзможност община Велинград да ползва определените средства за предвидените видове дейности до влизане в сила на решението на Общински съвет – Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.12.2020г., Протокол №16, точка №37 от дневния ред, по вх.№833/14.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!