Извънредно заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп на 29.12.2020 г. /Вторник/ от 12.00ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                 

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, свиквам общинските съветници на  виртуално извънредно заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп на  29.12.2020 г. /Вторник/ от 12.00ч.,  при следния проект на

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.Йовчева
  2. Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев

             

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

                                                                                                          /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!