Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 1832 от 10.12.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на горепосочените имоти.

      С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищната регулация не се променят, променя се отреждането на УПИ УПИ IV-4531 в ново УПИ IV -1212 „За паркнг, търговия и услуги” . Образуват се един нов парцел с отреждане и площ съответно:

       УПИ № IV – „За паркинг, търговия и услуги” – 577 кв.м.

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване, се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно застрояване, при следните параметри: плътност на застрояване – 60%, Кинт. – до 1.2; минимално озеленяване – 40%. Устройствената зона е „Жм”.

Коментарите са изключени!