РЕШЕНИЕ №368/29.12.2020г.

Относно: Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г.

 

На основание чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА, и чл.124,ал.2 от ЗПФ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Приема промяна в бюджета на община Велинград за 2020г.
  1. Намалява разходната част на общинския бюджет със сумата в размер на 304 000лв.,

както следва:

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция:” Общи държавни служби”

Група :” Изпълнителни и законодателни органи”

Дейност:” Общинска администрация”

§1020 – разходи за външни услуги                       -                      304 000

Всичко:                                                                     -                      304 000

       3.Увеличава разходната част на общинския бюджет със сумата в размер на 304 000лв.,

както следва:.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция:” Култура,спорт, почивни д-сти и религ.дело”

Група:” Култура”

Дейност:” Обредни домове и зали”

§1020 – разходи за външни услуги                       -                      4 000

Всичко:                                                                     -                      4 000

Функция:” Икономически дейности и услуги”

Група:” Транспорт и съобщения”

Дейност:”Служби и дейности по поддържане,

ремонт и изграждане на пътища”

§1020 – разходи за външни услуги”                      -                      150 000

Всичко:                                                                     -                      150 000

Група:” Други дейности по икономиката”

Дейност:” Други дейности по икономиката”

§1020 – разходи за външни услуги”                      -                      100 000

Всичко:                                                                     -                      100 000

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

            Функция:” Социално осигуряване,подпомагане и грижи”

            Група:” Програми и служби по соц. осигуряване, подпомагане и грижи”

            Дейност:” Асистенти за лична памощ”

            §0202 – други възнаграждения и плащания”        -                      5 000

            Всичко:                                                                     -                      5 000

            Дейност:” Други програми и дейности за осигур. на заетост”

            §1011 – храна                                                           -                      5 000

            Всичко:                                                                     -                      5 000

            Функция:” Икономически дейности и услуги „

            Група:” Транспорт и съобщения”

            Дейност:”Други дейности по транспорт, пътищата, пощите и

            далекосъобщенията”

            §4300 – субсидии и други текущи трансфери за нефинансови

                          предприятия”                                             -                      30 000

            Всичко:                                                                     -                      30 000

            Функция:” Образование”

            Дейност:” Други дейности по образованието”

            §1020  – разходи за външни услуги                        -                      10 000

            Всичко:                                                                     -                      10 000

Вариант: 2

Не приема промяна в бюджета за 2020г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.12.2020г., Протокол №17, точка №1 от дневния ред, по вх.№843/23.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                              /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!