РЕШЕНИЕ №369/29.12.2020г.

         

   Относно:Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г г.     

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6. от ЗМСМА и чл. 60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Изменя стойността на средствата за „Изготвяне на проекти за ВиК обекти в община Велинград” на стойност 180 000лв от продажба на общински земи в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г, като намалява сумата за обекта с 85 826 лв., същия става на стойност 94 174 лв. и средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.
  1.  Преразпределя средствата в размер на 85 826 лв. от продажба на общински земи, като със същата сума увеличава стойността на обект „Изграждане училище в с. Биркова” в Програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2020г..

3. Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки, поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснение на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда (чл. 60, ал. 1 от АПК), при невъзможност Община Велинград да ползва определените средства за предвидените видове дейности до влизане в сила на решението на Общински съвет – Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.12.2020г., Протокол №17, точка №2 от дневния ред, по вх.№842/23.12.2020г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Пламен Хаджиев/

Коментарите са изключени!