Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №4/04.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация /по §8 от ЗУТ/ на УПИ V-202 в кв.9 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

        С проекта за частично изменение на плана за регулация, югозападната улично – регулационна линия на улица с о.т.№№105-106 се променя като се поставя в съотфетствие с имотните граници на ПИ 1421, 202 и 255 – по масивните огради /улицата се уширява/. Освен това на основание §8 от ЗУТ дворищните регулационни линии за УПИ V-202 се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ 202 – по съществуващи огради и сгради. Така след направените промени:

        УПИ V-202 става с площ 470 кв.м.

        Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“,

        Промените са отразени с зелен и кафяв цвят в идейното предложение.

     Заповедта  се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

      

АБ

06.01.2021 г.

Коментарите са изключени!