Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №2/04.01.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-„КЛУБ БЗНС”, УПИ II-„ПАРК и нов УПИ III-за трафопост в кв.50 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

     С проекта за частично изменение на план за регулация се предвиждат следните промени: променят се границите на УПИ І-„КЛУБ БЗНС” в кв.50 така че съществуващите сгради и подпорни стени да попаднат в него, като се спазват минимални отстояния от 3 и 6 м.от сградите, с изклучение на източната граница, където границата се поставя по съществуваща подпорна стена, така, че да не се затваря подхода за парка от съществуваща алея. Освен това от запад се предвижда оширение на съществуващата улица, така, че съществуващия паркинг пред сградите да остане в улична регулация за обществено ползване, а УПИ І-Трафопост се заличава, като се образува нов УПИ III- Трафопост по същите граници /за да се поправи дублиран номерна парцела в квартала/. Така след промените имотите са със следните площи и отреждане:

     Площ на нов УПИ І-„КЛУБ БЗНС”-642 кв.м.

     Площ на УПИ II-„ПАРК” след промените-2485.00 кв.м.

     Площ на УПИ III- Трафопост-22.00 кв.м.

     Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

     Промените са отразени с кафяв цвят в идейното предложение.

     Заповедта  се намира в сградата на кметство село Драгиново и Община Велинград.

АБ

06.01.2021 г.

Коментарите са изключени!