Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 3/04.01.2021 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ VІ-532 в кв.53 и улица с о.т.№№38-186-184 по плана на с.Драгиново,Община Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация се правят следните промени: северната улично-регулационна линия на улица с о.т.№№38-186-184 се поставя в съответствие с имотните граници – масивни огради сгради и подпорна стена, като улицата става с широчина 8,0 м. /улицата е благоустроена, а бордюрите са показани в графичната част/. Дворищните регулационни линии на парцелите се прадължават до новата улично-регулационна линия. Освен това за сметка на УПИ VІ-532 по взаимно съгласие на собствениците /чл.15, ал.3 от ЗУТ/ се образуват два нови УПИ, като границата между тях е заснета на място ограда и калканния зид между двете жилищни сгради, както е показано в графичната част със зелен линия. След така направените промени имотите са с площ и отреждане, както следва: Нов УПИ VІ-532 – с площ 472 кв.м. Нов УПИ ХІ-532 – с площ 496 кв.м. Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“. .        Промените се отразени с кафяв и зелен цвят в скицата с идейно предложение. Заповедта  се намира в сградата на кметство с.Драгинов и Община Велинград.       АБ 06.01.2021 г.                        
Коментарите са изключени!