Обявление

                        На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 43  от  07.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за застрояване  за  УПИ XVI- 5828   в кв.392   по плана на гр.Велинград  , като се предвижда  ново застроително петно за сграда  и се спазят нормативните отстояния , съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение. Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 60 %, К инт. – 1,2, височина на стрехата – до 10 м, до три етажа.

 

Коментарите са изключени!