Обявление

               На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 5 от 04.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – Схема на трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до  УПИ ХI-8839 „ За производство и услуги”, кв. № 117 /ПИ 10450.502.2565/  по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград , ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, област Пазарджик.

              Предложеният подробен устройствен план – схема на трасе, предвижда присъединяване на трасето на новия подземен водопровод за минерална вода да започне от Сондаж №4 „Власа”,  който се намира в УПИ І   “За охр. зона  на минерална вода  ” в кв. № 229 /ПИ 10450.501.2479/,преминаващ през ПИ 10450.501.3132, 10450.501.3080,10450.501.3064,10450.501.2957 /улици/, ПИ 10450.501.2956 /РЕКА/,10450.501.3135, 10450.501.3150, 10450.501.3102 /улици/  и ПИ 10450.502.3405 /река /, 10450.502.3173 /улица/  до  УПИ ХI-8839 „ За производство и услуги”, кв. № 117 /ПИ 10450.502.2565/  по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград , ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, област Пазарджик.

   
Коментарите са изключени!