Обявление

               На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 50 от  12.01.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за част от кв.18 по плана на гр.Велинград , както следва  и след като СГКК-Пазарджик  не е съгласувала предишния проект :

  • уличната регулация се променя по съществуващата на място масивна ограда, като от улица с о.т№№1386-1587 се придават 23 кв.м. /проектен ПИ 10450.503.1992/ към УПИ XVI. От УПИ XVI се придават 2 кв.м. /проектен ПИ 10450.503.1992/ към улица с о.т№№1386-1587 – Общинска собственост.

  • Дворищната регулация се изменя, като от УПИ V-5599 се придават 90кв.м. /придаваема част с проектен идентификатор 10450.503.1973/ към УПИ XVI-5608 по взаимно съгласие на съсобствениците и на основание чл.15, ал.3 он ЗУТ.

По този начин след направените промени парцелите са със следната площ:

УПИ V-1972 – 380 кв. м.

УПИ XVI-1973 – 402 кв. м.

Придаваема част с проектен идентификатор 10450.503.1973 –90 кв. м.

Придаваема част с проектен идентификатор 10450.503.1992 –23 кв. м.

Придаваема част с проектен идентификатор 10450.503.1993 –2 кв. м.

Коментарите са изключени!