Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 59/15.01.2021г. на Кмета на Община Велинград  се разрешава изработване на ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до съществуващ водопровод за минерална вода на възложителя при о.т. 1962 по плана на гр.Велинград  за обект: „ Къмпинг-Туристическа база със СПА център и басейни” , находящ се в ПИ 10450.151.57, местност  „Санаториума” по КК на Велинград.

        Предложеният подробен устройствен план – схема на трасе, предвижда трасето на новия подземен водопровод за минерална вода да започне от т.1 /А/ – съществуващ Сондаж №3 „МИЗИНКА”, като веднага след сондажа ще се изгради водомерна и помпена шахта. След това  трасето тръгва на изток и излиза в улицата и продължава на юг по улица „Еленка”, докато достигне до  о.т. 1962 и съществуващ мост, където ще се осъществи връзката със съществуващ водопровод от друг сондаж, който в момента захранва обекта на възложителя – т.4 /Б/ .

       Общата дължина на новото трасе ще бъде 45 м.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!