Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 56/15.01.2021 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :

         Изработване на ПУП-план схема за трасе на водопровод и канализация трасе на нови водопровод и канализация по улици между квартали 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

          Целта на разработката е да се определи трасе на нови водопровод и канализация по улици между квартали 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 97 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Планът ще се изработи в съответствие с Глава ІV от ЗУТ –Мрежи и съоражения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ- Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Обща дължина на новите клонове на водопровода ще бъде 2500л.м., а на новите клонове на канализация 2200 л.м. По улица Христо Ботев съществува изградена канализация.

          Трасето на новите водопроводни клонове е проектирано да минава по всички улици в кварталите, кадето няма водоснабдяване към момента, а именно по улици с о.т.№№ 265-264-263-269-270-290-289-288-287-284-283-280-279-278-277-276-275-274-261-266, 266-261-268-269, 274-273-272-271-270, 264-268-272-286-285-284, 271-291-290, 273-282-281-280. Трасето на водопроводите е проектирано на 1,50м. от осовата линия в плътните платна на улиците.

          Трасето на новите канализационни клонове е проектирано да минава по всички улици в кварталите, където няма канализация към момента, а именно по улици с о.т.№№ 265-264-263-269-270-290-289-288-287-284-283-280-279-278-277-276-275-274-261-266, 266-261-268-269, 274-273-272-271-270, 264-268-272-286-285-284, 271-291-290, 273-282-281-280. Трасето на канализацията е проектирано да минава по осовата линия в пътните платна на улиците.

           В графичния материал с червен цвят е отразена регулацията, а за прегледност с удебелена зелена линия е отразено трасето на новият водопровод, а с кафява линия – трасето на новата канализация

         Заповедта се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

18.01.2021 г.

Коментарите са изключени!