Обявление

      На основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 69/19.01.2021г. на Кмета на Община Велинград  се одобрява ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, СПА, търговия и услуги”, кв. № 4141 /ПИ 10450.502.3454/ по регулационен плана и кадастрална карта на гр. Велинград.

Трасето  започва   от „КЕИ К-19”, находище “Велинград –Лъджене”, който се намира в УПИ V “За помпена станция и резервоар ” в кв. № 156 ,преминава през улици с ос.т. №36-44-41-40-32-2308 и завършва в  УПИ I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, СПА, търговия и услуги”, кв. № 4141 /ПИ 10450.502.3454/ по регулационен плана и кадастрална карта на гр. Велинград . Дължината на новото трасе ще бъде 894,73 м.

      Заповедта  се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!