РЕШЕНИЕ №255

ОТНОСНО: Избор на Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.34, ал.1, чл.44, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Определя за най-успешно представил се кандидат Борис Атанасов Голомехов.

2. Класира на второ място инж.Борислав  П. Борисов.

3. Класира на трето място инж.Стойка Ст. Тетимова.

4. Избира за Управител на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград – Борис Атанасов Голомехов.

5. Одобрява договора за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност.

6.Упълномощава Председателя на ОбС – Велинград да сключи договора за управление.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 4 от дневния ред, по вх.№551/14.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply