РЕШЕНИЕ №264

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение №487/27.11.2008г. на ОбС-Велинград относно прокопаване и полагане на нов водопровод до хотел „Медея”.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, след проведено  поименно гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Решение №487/27.11.2008г. на ОбС – Велинград, както следва:

1.Изменя и допълва т.1 от Решението, като същата да се чете:

„Дава съгласие за прокопаване и полагане под асфалтовата настилка на ул.”Христо Смирненски” на нов водопровод за минерална вода началото, на който започва от общинския водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – оранжерии на „Булгарцвет” ООД кв.Лъжене” при пресичането му с ул.”Христо Смирненски” и стига до обект хотел „Медея” намиращ се в УПИ №VІ-2387 в кв.343 по плана на гр.Велинград, съгласно приложената скица /поземления имот е собственост на Минчо Бонев Георгиев, Валентина Иванова Георгиева и Ангел Иванов Петаков, които са го предоставили за ползване на „Вита Транс” ООД – Димитровград с БУЛСТАТ 126655156 с нотариално заверен Договор за учредяване право на ползване с Акт №15, т.ІХ, рег.№5624, н.д.602/2007г. от Нотариус №398 Румяна Велева с район на действие Р.С.Димитровград/ и във връзка с издаденото Разрешително за водовземане на минерална вода №01610149/03.10.2008г. от МОСВ /Министър д-р Джевдет Чакъров/”.

2.Приложената Скица към Решение №487/27.11.2008г. на ОбС – Велинград е неразделна част от настоящето Решение и Решение №487/27.11.2008г.

3.Заличава т.2 в Решение №487/27.11.2008г. и създава нова т.2 в него със следния текст:

„ОбС дава съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода от общинския водопровод и да се учреди срочно, възмездно право на прокарване на нов водопровод за минерална вода, началото, на който започва от пресичането на общинския водопровод за минерална  вода началото, на който започва от общинския водопровод за минерална вода „Сондаж №4 „Власа” – оранжерии на „Булгарцвет” ООД кв.Лъжене” с ул.”Христо Смирненски” и стига до обект хотел „Медея” намиращ се в УПИ №VІ-2387 в кв.343 по плана на гр.Велинград, съгласно приложената скица. Срокът  за водопренос и на правото на прокарване е еднакъв със срока на действие на Разрешително за водовземане на минерална вода №01610149/03.10.2008г. на МОСВ. Пазарната цена на правото на водопрокарване да се определи от лицензиран оценител на имоти и се одобри от Общинския съвет”.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 13 от дневния ред, по вх.№572/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply