РЕШЕНИЕ №275

ОТНОСНО: Одобряване оценка за закупуване на общинска земеделска земя с НТП-използв.ливада, планосн.№111014 и площ 3500дка в м.”Кладова” по КВС на землището на гр.Велинград.
  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС,  след проведеното поименно  гласуване с :  

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

  1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на общинска земеделска земя представляваща имот с план.№111014 и площ 3,500дка, НТП – използв.ливада в местността „Кладова” по КВС за землището на гр.Велинград в размер на 10 500лв. /десет хиляди и петстотин лева/, в който имот се намира законно построена сграда – вила, собственост на Народно събрание на Република България, съгласно АЧДС №5804 от 01.08.2011г. 2.Упълномощава Кмета на  Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.       Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 24 от дневния ред, по вх.№532/05.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/
Все още няма коментари.

Leave a Reply