РЕШЕНИЕ №283

ОТНОСНО: Допълнение на Решение №6/25.01.2007г. на ОбС – Велинград относно определяне на членове на комисията за разполагане на рекламно-информационни елементи-билборд.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.28, чл.37 и чл.39, ал.1 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Велинград, след проведеното поименно  гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Допълва Решение №6/25.01.2007г. на Общински съвет – Велинград с нова т.4, както следва:

Определя за членове на комисията следните общински съветници:

…………………………………

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 32 от дневния ред, по вх.№565/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply