РЕШЕНИЕ №281

ОТНОСНО: Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ  на наследници Асан Асанов Юруков.

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно  гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

1

10

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Предоставя имот №294018, целият с площ 0,615дка с НТП „Полска култура” в м.”Тръне”, землище Драгиново на наследници на Асан Асанов Юруков.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да заличи имот №294018 от Приложение №1 към раздел І, т.1 от Протоколно решение №1 от 13.01.2012г. на земи по чл.19 в землището на с.Драгиново.

 Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

 Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 30 от дневния ред, по вх.№583/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply