РЕШЕНИЕ №282

ОТНОСНО: Предоставяне земеделска земя от остатъчния фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ  на наследници Заварин Ангелов Кривулев.

              На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно  гласуване с :

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

1

10

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Предоставя имот №095107, целият с площ 2,117дка с НТП „Полска култура” в м.”Осово бръдце”, землище Велинград  на наследници на Заварин Ангелов Кривулев.

2.Задължава Кмета на Община Велинград да заличи имот №095107 от Приложение №1 към раздел І, т.1 от Протоколно решение №1 от 13.01.2012г. на земи по чл.19 в землището на гр.Велинград.

 Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.06.2012г., Протокол №11, точка 31 от дневния ред, по вх.№584/18.06.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

 /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply