РЕШЕНИЕ №164

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.януари 2011г. – м.март 2011г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.януари 2011г. – м.март 2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply