РЕШЕНИЕ №167

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Корекция в разходната част на бюджета на ДЦДМ „Надежда”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за държавния бюджет, относно извършване на разходи за изготвяне на проект за саниране на сградата и подмяна на покривна конструкция на Дневен ценътр за деца и младежи с увреждания „Надежда“ гр.Велинград-общинска собственост и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Намалява сумата от разходната част по бюджета на ДЦДМУ „Надежда“ със сумата от 2000лв., както следва:

         Дейност „Дневни центрове“

         §1020 – 2000лв.

         Всичко:2000лв.

         2.Увеличава сумата в разходната част на бюджета на ДЦДМУ „Надежда“ със сумата от 2000лв., както следва:

         §5300 – 2000лв.

         Всичко:2000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply