РЕШЕНИЕ №169

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Трансформиране на щатове и приемане на Правилник за функциите на създадените служби по чл.15, ал.4 от ЗМСМА.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.23 и чл.15, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Приема Правилник за функциите на създадените служби по чл.15,ал.4 от ЗМСМА, с разпределени щатни бройки по дейности съгласно бюджетната бланка на Министерство на финансите.

         Приложение: Правилник.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply