РЕШЕНИЕ №170

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на защитените училища в Община Велинград.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 от ПМС 212 от 02.09.2008г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и условия и ред за тяхното допълнително финансиране и след проведеното  гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Утвърждава списъка на защитените училища в Община Велинград:

1.ОУ „Христо Ботев“ с.Абланица

2.ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Бирково

3.ОУ „Васил левски“ с.Кръстава

4.СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Сърница

И допълва:

         5.ОУ „Никола Вапцаров“ с.Побит камък

         6.ОУ „Георги Сава Раковски“ с.Медени поляни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply