РЕШЕНИЕ №171

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Назначаване на одитор за отчетната 2011г. на „МБАЛ – Велинград” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, във  връзка с постъпило заявление от ВрИД Управителя на „МБАЛ – Велинград” ЕООД и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Назначава за одитор на „МБАЛ – Велинград” ЕООД  регистриран  одитор Стоянка Живкова Иванова за 2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply