РЕШЕНИЕ №182

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за публично оповестен конкурс на УПИ ІХ в кв.16 на с.Медени поляни.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №158/26.05.11г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за продажба чрез публично оповестен конкурс на урегулиран поземлен имот:

         -УПИ ІХ /девето-римско/ – общ., кв.16 /шестнадесет/ с площ 430кв.м. /четиристотин и тридесет кв.м./ по плана на с.Медени поляни, Община Велинград с оценка 1720,00лв. /хиляда седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply