РЕШЕНИЕ №187

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Одобряване на оценка на общински имот пл.№510 в кв.23 на с.Юндола.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №163/26.05.11г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за общински имот пл.№510 /петстотин и десет/ с площ 108кв.м. /сто и осем кв.м./ в УПИ №VІІІ /осем-римско/ – 78 /седемдесет и осем/ в кв.23 /двадесет и три/ по плана на с.Юндола, Община Велинград в размер на 1404,00лв. /хиляда четиристотин и четири лева/, за заплащане от Местан Мустафа Местан, Мехмед МустафаМестан, Абди Мустафа Местан и Салих Мустафа Местан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply