РЕШЕНИЕ №188

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Одобряване оценка на бивш павилион за закуски в кв.142 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №72/23.02.06г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ“ ООД гр.Пазарджик за част от масивна железобетонна сграда /автогара/ – бивш павилион за закуски със ЗП =58,64кв.м. /петдесет и осем цяло и шестдесет и четири кв.м./ в УПИ №ІІІ /три-римско/ – за автогара в кв.142 /сто четиридесет и две/ по плана на гр.Велинград в размер на 24800,00лв./двадесет и четири хиляди и осемстотин лева/, за заплащане от „ЧЕПИНОАВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр.Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply